Regulamin

Regulamin

Regulamin konkursu

 I. Informacje ogólne

1. Projekt „Historiogra(f)”, zwany dalej Projektem, jest regionalnym przedsięwzięciem edukacyjnym w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „edukacja+”.

2. Głównymi celem Projektu jest popularyzacja gry jako formy przekazywania wiedzy historycznej. 

3. Organizatorem Projektu jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, w którego imieniu Projekt prowadzi i koordynuje Dział Edukacyjny.

II. Zasady przeprowadzenia Projektu

1. Uczestnicy:

a)      W projekcie mogą wziąć udział  osoby pełnoletnie zarówno samodzielnie jak i zespołach.

b)      W projekcie mogą wziąć udział zespoły, w składzie których jest przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.

c)      Prowadzący, będący osobą pełnoletnią, koordynuje wykonanie zadania, nadaje opracowywanym projektom docelową formę, odpowiada za przestrzeganie wskazań zawartych w niniejszym regulaminie i innych dokumentach Projektu, kontaktuje się z organizatorami i reprezentuje wobec nich zespół.

d)      Uczestnicy zgłaszają chęć wzięcia udziału w projekcie, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej projektu: www.historiograf.muzhp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2010 r.

2. Zasady Projektu:

a) Po złożeniu wstępnego akcesu do Projektu, uczestnicy otrzymają od organizatora potwierdzenie udziału w projekcie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prowadzący zespoły mogą się kontaktować z pracownikami Działu Edukacyjnego Organizatora – Piotrem Wiśniochem (piotr.wisnioch@muzhp.pl) i Gabrielą Sierocińską-Dec (gabriela.sierocinska@muzhp.pl), tel. 0 22 211 90 10 lub 0 22 211 90 47

b) Zadaniem każdego z uczestników jest opracowanie projektu gry historycznej według podanych kryteriów:

  • tematem powinna nawiązywać do wydarzeń lub procesów historycznych związanych z powiatami śremskim i gnieździeńskim
  • powtarzalność gry pozwalająca na jej wielokrotne rozgrywanie
  • powinna być skierowana zarówno do uczniów, jak i do szerokiej publiczności

c) Do dnia 12 grudnia 2010 r. wszyscy uczestnicy muszą przekazać organizatorowi projekty gier zawierające:

  • cele realizowane poprzez grę,
  • szczegółowy opis gry zawierający opis fabuły i mechaniki gry,
  • harmonogram realizacji projektu,
  • szczegółowy budżet projektu nie przekraczający 10 tysięcy złotych

d) Projekty należy przekazać za pomocą poczty elektronicznej w postaci zamkniętego pliku PDF.

e) Prace przekazane po terminie wskazanym w pkt c) nie będą uwzględniane przez jury Projektu.

f) Prowadzący i członkowie, wytypowanych przez jury Projektu zespołów, otrzymają nagrody w postaci środków na realizację zgłoszonego do konkursu projektu gry

 III. Jury Projektu

1. Dyrektor Organizatora, do dnia 15 listopada 2010 r., powołuje jury Projektu.

2.. Jury, spośród przekazanych prac wybiera trzy nagrodzone prace.

3. W przypadku przekazania jury prac w ilości uniemożliwiającej ich terminowe ocenienie Dyrektor Organizatora może, na wniosek Przewodniczącego jury, powołać komisję selekcyjną, która dokona wstępnej weryfikacji jakości przedstawionych prac.

4. Przewodniczący jury przekazuje ostateczny werdykt Dyrektorowi Organizatora  do dnia 18 grudnia 2010 r.

5. Kryteria oceny prac zawarte w protokole jury będą opublikowane 20 grudnia 2010 r. na stronie internetowej Organizatora – www.muzhp.pl i stronie internetowej projektu – www.historiograf.muzhp.pl

 IV. Nagrody

1. Jury przyznaje trzy nagrody w wysokości:

I nagroda – 10 tysięcy złotych

II nagroda – 8 tysięcy złotych

III nagroda – 7 tysięcy złotych

2. Środki pieniężne przyznane w formie nagrody są przeznaczone na realizację zgłoszonej do konkursu gry historycznej.

 V. Realizacja zwycięskich projektów gier

1. Projekty gier historycznych, które zdobyły jedną z trzech nagród muszą zostać zrealizowane w 2011 roku.

2. Realizacja zwycięskich projektów gier odbywa się pod opieką merytoryczną pracowników Działu Edukacyjnego Organizatora.

TERMINARZ:

Do 15 listopada 2010 r. - zgłoszenia zespołów do projektu.

Do 12 grudnia 2010 r  - termin nadsyłania prac konkursowych .

13 grudnia  - 18 grudnia 2010 r. jury wybiera i ocenia projekty gier.

20 grudnia 2010 r. uroczyste zakończenie projektu i rozstrzygnięcie konkursu.

Dane organizatora:

Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa, tel. 0 22 211 90 01, e-mail biuro@muzhp.pl

 Kontakt z koordynatorami projektu:

Piotr Wiśnioch – Dział Edukacyjny Muzeum Historii Polski,

e-mail piotr.wisnioch@muzhp.pl; Tel: 022 211 90 10

Gabriela Sierocińska-Dec – Dział Edukacyjny Muzeum Historii Polski,

e-mail gabriela.sierocinska@muzhp.pl ; tel. 0 22 211 90 47